فیلتر نتایج
بر اساس قیمت
88600 ریال
155000 ریال

بر اساس تولید کننده
نتایج جستجو حالت نمایش:
 • از مهمترین خصوصیت های وزنه های تعادل آسانسور مقاوم بودن در برابر ضربه و شکستگی است. در ساخت این وزنه ها از هیچ گونه نقطه جوش و جوشکاری استفاده نمی گردد.

  موجود نیست
 • از مهمترین خصوصیت های وزنه های تعادل آسانسور مقاوم بودن در برابر ضربه و شکستگی است. در ساخت این وزنه ها از هیچ گونه نقطه جوش و جوشکاری استفاده نمی گردد.

   

   

  موجود نیست
 • از مهمترین خصوصیت های وزنه های تعادل آسانسور مقاوم بودن در برابر ضربه و شکستگی است. در ساخت این وزنه ها از هیچ گونه نقطه جوش و جوشکاری استفاده نمی گردد.

   

   

  موجود نیست
 • از مهمترین خصوصیت های وزنه های تعادل آسانسور مقاوم بودن در برابر ضربه و شکستگی است. در ساخت این وزنه ها از هیچ گونه نقطه جوش و جوشکاری استفاده نمی گردد.

   

   

  موجود نیست