ویتور LADP16 ظرفیت1275 P+Q=2375 تا 1 با هوزینگ T16


توضیحات